engineer-cartoon

ปัจจัยในการเลือกรับประกัน

อายุที่แตกต่างกัน จะแสดงถึงโอกาสที่ร่างกายจะบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย รวมถึงผลกระทบแทรกซ้อนที่แตกต่างกันด้วย เพราะบุคคลทั่วไปเมื่อมีอายุมากขึ้น ก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น และถ้าได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแล้ว ประสิทธิภาพในการที่ร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอก็จะลดลง และต้องใช้เวลาในการพักรักษาตัวนานกว่าบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า

ปัจจุบันความเสี่ยงภัยของเพศจะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่อย่างไรก็ตามความแข็งแรงของร่างกายยังมีความแตกต่างกันอยู่ โดยปกติเพศหญิงจะใช้เวลาในการฟื้นตัวจากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บนานกว่าเพศชาย ผู้รับประกันภัยจึงอาจจะรับประกันภัย โดยกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสูงกว่าเพศชาย

ประวัติสุขภาพและการรักษาพยาบาล รวมทั้งสภาพร่ายกายของผู้ขอเอาประกันภัย บุคคลที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ โอกาสที่จะได้รับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยร้ายแรง ก็ย่อมเป็นไปได้น้อยกว่าบุคคลที่มีสภาพร่างกายอ่อนแอผิดปกติ  อีกทั้งอาการผิดปกติของร่างกาย หรือจิตใจบางอย่างจะก่อให้เกิดแนวโน้มในการเกิดอุบัติเหตุ เช่น โรคลมบ้าหมู ประสาทหลอน หรืออาการตื่นตกใจง่าย เป็นต้น

อาชีพแสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงภัยหรือแนวโน้มที่จะได้รับบาทเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่ต่างกันออกไป

*** สำหรับการประกันภัยหมู่จะต้องมีการพิจารณาถึงจำนวนบุคคลที่จะเอาประกันภัย ด้วยเพราะถ้าจำนวนบุคคลมาก การกระจายความเสี่ยงจะมีมากกว่า ซึ่งจะทำให้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำลงได้

การประกันสุขภาพ

เป็นประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้เอาประกันภัย

***คุ้มครองการเข้าพักรักษาตัวซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บหรือป่วยไข้ เช่น การทำหมัน ทำศัลยกรรม รวมทั้งการรักษาโรคประสาท กามโรค และการตรวจสายตา เช่นกัน ***

ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

แบบกลุ่ม

group

แบบรายบุคคล

employee

การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท ย่อมขึ้นอยู่กับสุขภาพ / อายุของผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ และในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยนั้น บริษัทจะไม่คุ้มครอง “โรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย”

 

อาทิเช่น หากผู้เอาประกันภัยเป็นโรคเบาหวานมาก่อนการทำประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองหากผู้เอาประกันภัยนั้นต้องรักษาตัวด้วยโรคเบาหวาน แต่จะคุ้มครองหากผู้เอาประกันภัยนั้นเกิดเป็นโรคหัวใจขึ้นมาภายหลัง

 

ดังนั้น หากผู้ขอเอาประกันภัยที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือมีโรคประจำตัวหลายอย่างโอกาสที่จะเจ็บป่วยในอนาคต ย่อมมากกว่าผู้มีสุขภาพแข็งแรง บริษัทอาจจะพิจารณารับประกันภัยผู้ขอเอาประกันภัยรายนั้น ด้วยเบี้ยประกันภัยที่สูงกว่าคนปกติ หรืออาจจะไม่รับประกันภัยเลยก็ได้

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพรายบุคคล ทั้ง 2 ประเภท ให้ความคุ้มครองที่เหมือนกัน

ความคุ้มครองแบ่งออกเป็น 7 หมวด ได้แก่

1. ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการป่วยไข้ โดยจะชดเชยค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก

00000– ค่าห้องและค่าอาหาร

00000– ค่าบริการทั่วไป

00000– ค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หลังการเกิดอุบัติเหตุ

 

2. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด

3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการให้แพทย์มาดูแล

4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาที่คลีนิค หรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล

5. ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร

6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน

7. การชดเชยค่าใช้จ่าย

 

***อันเกิดขึ้นจากการบริการโดยพยาบาลพิเศษขณะอยู่ในโรงพยาบาลหรือบ้าน หลังการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์

ตารางความคุ้มครองประกันสุขภาพของแต่ละบริษัท

แผนประกันอุบัติเหตุและสุขภาพรายบุคคลแผนประกัน
สิทธิประโยชน์EASYEXTRAEXTRA+
ส่วนที่ 1ค่าห้องและค่ารักษาพยาบาล
1)ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน (สูงสุด 45 วัน/ครั้ง/โรค)
1.1ค่าห้อง ค่าอาหาร และการพยาบาลผู้ป่วยปกติ/วัน1,0001,0001,500
1.2ค่าห้อง ค่าอาหาร และการพยาบาลผู้ป่วย ICU/วัน(สูงสุด 10 วัน/ครั้ง/โรค)2,0002,0003,000
สรุป รวมผลประโยชน์ข้อ 1.1 และ 1.2 สูงสุดไม่เกิน 45 วัน/ครั้ง/โรค55,00055,00082,500
2)ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน
2.1ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทั่วไป/ครั้ง15,00015,00020,000
2.2การรักษาโรคโดยการผ่าตัด (เฉพาะค่าแพทย์ผ่าตัดเท่านั้น) ตามค่าใช้จ่ายจริง20,00020,00030,000
2.3การดูแลโดยแพทย์ (ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ผู้ป่วยใน)/วัน (สูงสุด 45 วัน/ครั้ง/โรค)500500600
2.4ค่ารถพยาบาล/ต่อครั้ง (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป)1,0001,0001,500
3)ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ
(รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วันหลังรับการรักษาครั้งแรก) กรณีผู้ป่วยนอก/อุบัติเหตุ2,0002,0003,000
4)ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก OPD (1 ครั้ง/วัน สูงสุด 6 ครั้ง/ปี)-500700
ส่วนที่ 2คุ้มครองการเสียชีวิต
1)อุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2) กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวร100,000100,000200,000
๐ ขยายความคุ้มครองการขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์
๐ ขยายความคุ้มครองการถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย
2)ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บที่นอกเหนือจากอุบัติเหตุ10,00010,00020,000
สิทธิเบิกค่าชดเชยการนอนในโรงพยาบาลที่เลือกได้EASYEXTRAEXTRA+
กรณีที่ 1กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่ 1 จะได้รับสิทธิเบิกค่าชดเชยการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
1)ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน คืนละ300300400
สูงสุด ต่อครั้ง ต่อโรค (ไม่เกิน)30,00030,00040,000
กรณีที่ 2กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น เช่น ราชการ รัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม หรือกรมธรรม์อื่น
ท่านสามารถเบิกค่าชดเชยการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ดังนี้
1)กรณีเป็นผู้ป่วยใน ห้องปกติ ชดเชยคืนละ1,3001,4001,800
สูงสุด 30 วัน ค่อครั้ง ต่อโรค (ไม่เกิน)39,00042,00054,000
2)กรณีเป็นผู้ป่วยใน ห้องผู้ป่วยหนัก ICU ชดเชยคินละ2,6002,8003,600
สูงสุด 10 วัน ต่อครั้ง ต่อโรค26,00028,00036,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
1)ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้ารับการบำบัดไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในฐานะผู้ป่วยนอก/เดือน300300300
2)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย/ปี300300300
แผนประกันสุขภาพรายบุคคลแผนประกัน
สิทธิประโยชน์เซียน 1เซียน 2เซียน 3
ส่วนที่ 1ค่าห้องและค่ารักษาพยาบาล (พักรักษาตัวในโรงพยาบาลเกิน 6 ชม.)
1)ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล (กรณีผู้ปวยใน)
1.1ค่าห้อง ค่าอาหาร และการพยาบาลผู้ป่วยปกติ/วัน1,5002,7004,200
1.2ค่าห้อง ค่าอาหาร และการพยาบาลผู้ป่วย ICU/วัน3,0005,4008,400
***ค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่จำกัดจำนวนวันในการเข้ารับการรักษา
2)ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป (กรณีผู้ป่วยนอก) ภายใน 30 วัน
2.1ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทั่วไป สูงสุด/ครั้ง/โรค16,00032,00042,000
2.2การรักษาโรคโดยการผ่าตัด (เฉพาะค่าแพทย์ผ่าตัดเท่านั้น) ตามค่าใช้จ่ายจริง22,00042,00052,000
2.3การดูแลโดยแพทย์ (ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ผู้ป่วยใน)/วัน (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน/โรค)400600900
2.4ค่ารถพยาบาล/ต่อครั้ง (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป)2,0002,0002,000
3)ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ2,5004,2005,200
(รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วันหลังรับการรักษาครั้งแรก) กรณีผู้ป่วยนอก/อุบัติเหตุ
ข้อจำกัดค่าใช้จ่ายการปลูกถ่ายไขกระดูก เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ฟอกไต ไม่เกินจำนวนเงินข้อ 2) ในแต่ละแผนสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง
ส่วนที่ 2คุ้มครองการเสียชีวิต
1)อุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2) กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวร40,00060,00080,000
๐ ขยายความคุ้มครองการขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์
๐ ขยายความคุ้มครองการถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย
2)ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บที่นอกเหนือจากอุบัติเหตุ---
สิทธิเบิกค่าชดเชยการนอนในโรงพยาบาลที่เลือกได้เซียน 1เซียน 2เซียน 3
กรณีที่ 1ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล
1)ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (เพื่อรักษาโรคมะเร็ง หรือโรคหัวใจ)500/คืน600/คืน700/คืน
สูงสุด ต่อครั้ง ต่อโรค (ไม่เกิน 30 วันต่อปี)15,00018,00021,000
กรณีที่ 2กรณีการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical)
1)ชดใช้เพิ่มให้อีก 90% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินของค่ารักษาพยาบาล (กรณีผู้ป่วยใน)ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุด
ตามข้อ 1) ไม่รวมค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่ารถพยาบาล
2)จำนวนเงินผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล (กรณีผู้ป่วยใน) รวมสูงสุดแต่ละแผน/ครั้ง/โรค300,000400,000500,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน และ 30 ครั้ง/ปี)
1OPD Basic500500800
2OPD Standard7007001,000
3OPD Premier-1,0001,200
แผนประกันอุบัติเหตุและสุขภาพรายบุคคลแผนประกัน
สิทธิประโยชน์HS+(1ล้าน)HS+(2ล้าน)HS+(3ล้าน)
ส่วนที่ 1ค่าห้องและค่ารักษาพยาบาล
1)ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน (สูงสุด 125 วัน/ครั้ง/โรค)
1.1ค่าห้อง ค่าอาหาร และการพยาบาลผู้ป่วยปกติ/วัน2,0004,0006,000
1.2ค่าห้อง ค่าอาหาร และการพยาบาลผู้ป่วย ICU/วัน(สูงสุด 30 วัน/ครั้ง/โรค)4,0008,00012,000
1.3ค่ายากลับบ้านไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล/ครั้ง1,5002,0002,500
2)ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน
2.1ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทั่วไป/ครั้ง
2.2การรักษาโรคโดยการผ่าตัด (เฉพาะค่าแพทย์ผ่าตัดเท่านั้น) ตามค่าใช้จ่ายจริง
2.3ค่ารถพยาบาล/ต่อครั้ง (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป)
2.4การดูแลโดยแพทย์ (ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ผู้ป่วยใน)/วัน (สูงสุด 125 วัน/ครั้ง/โรค)1,2002,4003,600
3)ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ
กรณีผู้ป่วยนอก ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง10,00015,00020,000
4)ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก OPD ในช่วง 30 วันหลังการรักษาตัว (2 ครั้ง/การรักษา)1,0002,0003,000
ส่วนที่ 2คุ้มครองการเสียชีวิต
1)อุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2) กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวร10,00010,00010,000
๐ ขยายความคุ้มครองการขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์
๐ ขยายความคุ้มครองการถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย
2)ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บที่นอกเหนือจากอุบัติเหตุ10,00010,00020,000
สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน (ซื้อเพื่มจากราคาเบี้ยประกันตัวหลัก)HS+(1ล้าน)HS+(2ล้าน)HS+(3ล้าน)
กรณีที่ 1สิทธิเบิกค่าชดเชยการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน
1)ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน คืนละ100100100
2)ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน และรับการรักษาในห้อง ICU คืนละ300(2X)300(2X)300(2X)
กรณีที่ 2สิทธิเบิกค่าชดเชยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการพักรักษาตัว
3)ค่ายากลับบ้าน หลังการเป็นผู้ป่วยใน (รวมกรณี Day case ต่อการเข้ารับการรักษา ต่อครั้ง)100100100
4)ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย (200 เท่า)20,00020,00020,000
5)กรณีเสียชีวิต (10 เท่า)1,0001,0001,000
ผลประโยชน์ในข้อ 1) เพิ่มเป็น 2 เท่า หากวันแรกที่เข้ารักษาผู้เอาประกันภัยอายุ 21-60 ปี
ผลประโยชน์ข้อ 2) รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้ารับการรักษา ต่อครั้ง
ผลประโยชน์รวมของสัญญาเพิ่มเติมสูงสุด (รวมข้อ 1) และ 2) ต่อการเข้ารักษาตัว/วัน/ครั้ง1,2601,2601,260

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ไม่คุ้มครอง

1. ไม่คุ้มครองโรคร้ายแรง โรคเรื้อรัง หรือโรคที่ยังไม่ได้รักษาให้หายขาดที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย

2. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา ดังนี้

00– 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก สำหรับการเจ็บป่วยทั่วไป

00– 120 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก สำหรับโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ไส้เลื่อนทุกชนิด นิ่วทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์ เส้นเลือดขอดที่ขา เนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด

3. คุ้มครองทันทีเมื่อได้รับอุบัติเหตุ

4. ข้อยกเว้นความคุ้มครองทั่วไปเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

***หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลประกอบการนำเสนอผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเท่านั้น มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทน

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันสุขภาพ ยึดหลักเกณฑ์เดียวกับการประกันภัยประเภทอื่น ๆ คือ
“จ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้”

สนใจทำประกันสุขภาพ

โทรด่วน : 089-924-1596 | โทร : 02-866-2327-8
LINE ID : vichai_tang2538