engineer-cartoon

ปัจจัยในการเลือกรับประกัน

๐ จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
๐ ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกัน
๐ สถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
๐ ขอบเขตความคุ้มครอง
๐ ประวัติความเสียหายที่เคยเกิดขึ้น
๐ การขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม
๐ ปัจจัยอื่นๆ

การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

เป็นประกันภัยที่คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทประกันภัยยินยอมที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย หรือความบกพร่องของสถานประกอบการ

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก แบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่

ของบุคคลต่อบุคคลอื่น

group

บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกซึ่งบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในสถานที่ของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะต่อบุคคลอื่น

employee

เป็นการประกันความรับผิดทางแพ่งต่อความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายอันเป็นผลมาจากการให้บริการทางวิชาชีพเฉพาะด้าน เช่น แพทย์ เภสัชกร สถาปนิก วิศวกร นักประเมินราคา เป็นต้น

ของธุรกิจต่อบุคคลอื่น

real-estate

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี อันเกิดจากความประมาทของผู้ประกอบการ เช่น ความรับผิดของกรรมการ, เจ้าหน้าที่, นายจ้าง, ความรับผิดอันเนื่องจากมลภาวะ และจากผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

ความคุ้มครองหลักมีอะไรบ้าง ?

1) เงินเอาประกันทั้งหมดที่ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดตามกฎหมาย เพื่อจ่ายค่าชดเชยที่เกี่ยวข้องกับ
• ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (รวมถึงการเจ็บป่วย) ของบุคคลภายนอก
• การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เป็นของบุคคลภายนอก
• ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
2) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับการดำเนินการด้านกฎหมาย หรือการต่อสู้คดีของผู้เอาประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษร

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทน

1) บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย ให้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายโดยตรง แม้ว่าบริษัทประกันภัยจะไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้เสียหายก็ตาม

2) ความรับผิดต่อความเสียหายแก่บุคคลภายนอกจะต้องเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ เกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย

3) บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน เฉพาะจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ถ้าเป็นความผิดอื่นๆ ที่ไม่มีกฎหมายรองรับ บริษัทประกันภัยก็ไม่มีภาระผูกพันต้องจ่าย

4) บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวเดียวกันกับผู้เอาประกันภัย ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจการของผู้เอาประกันภัย รวมถึงไม่ใช่ลูกจ้างหรือบุคคลที่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้เอาประกันภัย

5) บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในวงเงินที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ที่เรียกว่า “จำนวนเงินจำกัดความรับผิด”

สนใจทำประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

โทรด่วน : 089-924-1596 | โทร : 02-866-2327-8
LINE ID : vichai_tang2538