engineer-cartoon

รูปแบบความคุ้มครอง

๐ การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

๐ ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นสถานที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการถูกโจรกรรมโดยงัดแงะเข้าไปในสถานที่เอาประกันภัย

***บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวอาคาร อ้นเกิดจากการกระทำซึ่งได้รับความคุ้มครองตามความคุ้มครองข้อ 1.1 ข้างต้น

การประกันการโจรกรรม

เป็นประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์โดยบุคคลใดๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น โดยคนร้ายได้เข้า-ออกจากสถานที่ซึ่งเอาประกันภัย และคุ้มครองรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สถานที่เก็บทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการโจรกรรมของคนร้ายด้วย

***คุ้มครองรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สถานที่เก็บทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการโจรกรรม***

ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

แบบ จร.1

global-network

คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะโดยบุคคลที่มิได้ระบุในข้อยกเว้น

ซึ่งได้เข้า-ออกจากสถานที่ที่เอาประกันภัย โดยทำให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจน จากการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องมาจากความพยายามกระทำการดังกล่าว

แบบ จร.2

network

คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์

ความคุ้มครองนี้จะกว้างกว่าแบบ จร.1 โดยรวมถึงการชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์
(การชิงทรัพย์ : การลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายในทันทีทันใด)
(การปล้นทรัพย์ : การเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริต)

แบบ จร.3

network

คุ้มครองกว้างที่สุด รวมถึงการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์

ความคุ้มครองนี้จะกว้างกว่าแบบ จร.2 แต่ไม่จำเป็นต้องปรากฏรอยงัดแงะ
(การลักทรัพย์ : การเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต)

เงื่อนไขที่ไม่คุ้มครอง

1. ความสูญเสียหรือความเสียหายส่วนแรก ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง และภัยสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน การจลาจล การกบฏ การปฏิวัติ การยึดทรัพย์ โดยคำสั่งของรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่การเมือง

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอัคคีภัยหรือระเบิด ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม เว้นแต่เป็นผลมาจากการเข้าไปในสถานที่เอาประกันภัย โดยการใช้วัตถุระเบิด และมีเจตนาเพื่อที่จะทำการลักทรัพย์ หรือ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์

3. ความเสียหายของกระจก สิ่งประดับบนกระจก หรือข้อความบนกระจก อันเกิดจากกระทำหรือการมีส่วนร่วมโดยบุคคลใด ๆ ซึ่งอยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย ในสถานที่ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ หรือเกิดจากการกระทำโดยผู้เอาประกันภัย  หุ้นส่วนของผู้เอาประกันภัย กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองโดยลำพัง หรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น

4. ความสูญเสียหรือความเสียหายของ เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เหรียญ ต้นฉบับเอกสาร โฉนด แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรือแบบพิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญ ต่าง ๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร บัตรเครดิต บัตรธนาคาร เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใด ๆ เว้นแต่ระบุให้รวมอยู่ในการประกันภัยนี้โดยชัดแจ้ง

5. ความสูญเสียหรือความเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่สถานที่ตามที่ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ถูกทอดทิ้ง โดยไม่มีผู้อยู่อาศัย หรือไม่มีผู้ดูแลรักษาเป็นเวลาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน

6. ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งพบเมื่อตรวจสอบบัญชีสินค้า

ค่าเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ

1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
2) ทุนประกันภัย (หรือทุนประกันแบบความเสียหายส่วนแรก)
3) ระบบการรักษาความปลอดภัย
4) ปัจจัยอื่นๆ

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทน

(ต้องเตรียมเอกสารดังนี้)

1) บันทึกประจำวันจากตำรวจ
2) รูปถ่ายของทรัพย์สินที่เสียหาย
3) หลักฐานอื่นๆตามดุลยพินิจของฝ่ายสินไหม

สนใจทำประกันการโจรกรรม

โทรด่วน : 089-924-1596 | โทร : 02-866-2327-8
LINE ID : vichai_tang2538