engineer-cartoon

ปัจจัยในการเลือกรับประกัน

๐ ลักษณะของสินค้า
๐ การบรรจุหีบห่อ วัสดุที่ใช้ รวมถึงการจัดเตรียม
๐ พาหนะในการขนส่ง
๐ เส้นทาง ระยะทาง ลักษณะการขนส่ง
๐ สภาพเมืองต้นทาง-ปลายทาง
๐ ประวัติการเรียกร้องค่าเสียหายของผู้เอาประกันภัย
๐ ปัจจัยอื่นๆ

การประกันการขนส่งสินค้า

เป็นประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียของสินค้าที่เอาประกันภัยระหว่างการขนส่งจากอุบัติเหตุ เช่น รถพลิกคว่ำ โดยจะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่สินค้าวางอยู่บนยานพาหานะที่ใช้ในการขนส่ง ตลอดระยะเวลาในระหว่างการขนส่ง จนกระทั่งสินค้าถึงปลายทางตามที่ระบุไว้

***ผู้เอาประกันภัยต้องไม่ใช่ผู้รับขนส่ง | เส้นทางการขนส่งภายในประเทศไทยเท่านั้น***

ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

แบบคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด
อันมีสาเหตุจาก

global-network

๐ ความเสียหายหรือความสูญเสียของสินค้าที่เอาประกันภัยจากอุบัติเหตุภายนอก
๐ ความเสียหายทั่วไป ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย และค่ากู้ภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามกฎหมาย
๐ ภัยเพิ่มพิเศษที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

แบบระบุภัย
อันมีสาเหตุจาก

network

๐ อัคคีภัย การระเบิด หรือฟ้าผ่า
๐ ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งหรือสินค้า ประสบอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะอื่น หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกยานพาหนะ รวมถึงหัวลากและหางลาก หรือรถพ่วงของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
๐ เรือจมหรือเกยตื้น เครื่องบินตก รถไฟตกราง รถ รวมถึงหัวลากและหางลาก รถพ่วงพลิกคว่ำ ตกถนน ตกสะพาน หรือตกไหล่ทาง
๐ ภัยเพิ่มพิเศษที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ความคุ้มครองหลักมีอะไรบ้าง ? ต่างกันอย่างไร ?

ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยสินค้า ที่ขนส่งภายในประเทศแบบคุ้มครอง ความเสี่ยงภัยทุกชนิดแบบระบุภัย
อัคคีภัย การระเบิด ฟ้าฝ่าOO
ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าประสบอุบัติเหตุชนหรือโดนกับยานพาหนะอื่นOO
สิ่งอื่นนอกยานพาหนะและหัวลาก หางลาก รถพ่วงของยานพาหนะเองOO
เรือจม เกยตื้น เครื่องบินตก รถไฟตกราง รถ หรือ หัวลาก หางลาก รถพ่วง เกิดการพลิกคว่ำ ตก ถนน สะพานหรือไหล่ทางOX
ความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิง หรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุOX
หรือสาเหตุภายนอกที่นอกเหนือจากภัยที่ระบุไว้ในข้อ 1 ถึง 3OX
ความเสียหายทั่วไป (General Average) ส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และค่ากู้ภัย ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมายOX
การลักทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย ณ จุดเกิดเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องจากภัยที่คุ้มครองOX

เงื่อนไขที่ไม่คุ้มครอง

 1. ภัยสงคราม ภัยนัดหยุดงาน สงครามกลางเมือง ปฏิวัติ รัฐประหาร สงครามอื่นใด การปิดงานงดจ้าง
 2. การบรรทุกหรือลากจูงเกินขนาด ผิดหลักการขนส่งและการจัดระวาง
 3. การเสื่อมสภาพ การรั่วไหลโดยธรรมชาติของสินค้าเอง
 4. การบรรจุ สภาพหีบห่อ การใช้ภาชนะขนส่งไม่เหมาะสม หรือไม่ดีพอ
 5. ความชักช้าในการขนส่งและค่าเสียหายจากการส่งมอบชักช้า
 6. การจงใจละเมิดของบุคคลใดก็ตามเพื่อทำลายยานพาหนะขนส่ง หรือทำให้สินค้าที่เอาประกันภัยเสียหาย
 7. ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด (Consequential Loss)

เอกสารสำหรับแจ้งทำประกัน

 1. ใบคำขอเอาประกันภัย หรือใบเสนอราคาที่ผู้เอาประกันลงนามตกลงทำประกัน
 2. ใบกำกับสินค้า
 3. สำเนารายการทะเบียนรถ (ถ้ามี)
 4. ชื่อ-นามสกุลผู้ขนส่ง / สัญญาว่าจ้างขนส่ง (ถ้ามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
 6. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล)

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทน

1) บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย ให้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายโดยตรง แม้ว่าบริษัทประกันภัยจะไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้เสียหายก็ตาม

2) ความรับผิดต่อความเสียหายแก่บุคคลภายนอกจะต้องเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ เกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย

3) บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน เฉพาะจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ถ้าเป็นความผิดอื่นๆ ที่ไม่มีกฎหมายรองรับ บริษัทประกันภัยก็ไม่มีภาระผูกพันต้องจ่าย

4) บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวเดียวกันกับผู้เอาประกันภัย ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจการของผู้เอาประกันภัย รวมถึงไม่ใช่ลูกจ้างหรือบุคคลที่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้เอาประกันภัย

5) บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในวงเงินที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ที่เรียกว่า “จำนวนเงินจำกัดความรับผิด”

สนใจทำประกันการขนส่งสินค้า

โทรด่วน : 089-924-1596 | โทร : 02-866-2327-8
LINE ID : vichai_tang2538