engineer-cartoon

โดยปกติบริษัทประกันจะมีการกำหนดความเสียหายส่วนแรก ให้ผู้เอาประกันเป็นผู้รับผิดชอบก่อนเบื้องต้น เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจากความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ

กรมธรรม์ประเภทนี้ถือเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพราะงานรับเหมาแต่ละประเภท ย่อมมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน จึงต้องใช้เอกสารและข้อมูล เพื่อเสนอเบี้ยประกันภัย

การประกันความรับผิดทางวิศวกรรม

"เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าประกันความรับผิดของผู้รับเหมา"

เป็นการประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับเหมาที่เข้าไปรับงานก่อสร้างตามสัญญาแบบต่างๆ หรือการโอนความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันภัย ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่ผู้รับเหมาเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาการว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคาร หรือการติดตั้งเครื่องจักร ซึ่งประกันระหว่างก่อสร้างจะมีความคุ้มครองซึ่งแยกเป็น 2 ส่วนคือ

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

งานก่อสร้างต่างๆ

construction

งานติดตั้งเครื่องจักร

cogwheels

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

การบาดเจ็บต่อร่างกายและชีวิต

group

ความสูญเสีย/เสียหายต่อทรัพย์สิน

box

หากเกิดเหตุต้องทำอย่างไร ?

1) แจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบทันที
2) ตรวจสอบสภาพความเสียหายของทรัพย์สิน
3) แจ้งความต่อสถานีตำรวจประจำท้องที่ พร้อมทั้งขอถ่ายสำเนาบันทึกประจำวัน (กรณีทรัพย์สินสูญหาย)
4) คงสภาพความเสียหายของทรัพย์สินไว้ รวมทั้งหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทประกันภัยเข้าตรวจสอบ
5) กรณีจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่เสียหาย ให้ถ่ายรูปสภาพแวดล้อมและทรัพย์สินที่เสียหาย
6) หากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือบุคคลภายนอก ไม่ควรตกลงชดใช้ค่าเสียหายก่อนได้รับความเห็นชอบจากบริษัทประกันภัย

สนใจทำประกันความรับผิดทางวิศวกรรม

โทรด่วน : 089-924-1596 | โทร : 02-866-2327-8
LINE ID : vichai_tang2538